தமிழ் கவிதைகள் உலகம், காதல், நண்பர்கள், மழை, சோகம், வலி, மேலும்.. கவிதைகள் உலகம்.. உங்களுக்கு விருப்பமான மொழியிலும் கவிதைகளை படிக்கலாம்.. உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்யவும்.. நன்றி.!! Tamil poetry's world.. Love, Friendship, Rain, Sad, Pain, etc.. Choose your language to Read Poem's.. give Your comments., & share Likes..

என் இதயம் மட்டுமே அறியும்♥❀♥✾♥❀♥✾♥❀❀♥♥❀♥✾♥❀♥
பார்ப்பவர்க்கு நான்
சிரித்துக் கொண்டிருப்பதாய்
தான் தோன்றும்
என் இதயம் மட்டுமே
அறியும் நான் உள்ளே
கதறிக் கொண்டிருப்பதை..
♥❀♥✾♥❀♥✾♥❀❀♥♥❀♥✾♥❀♥


கவிதைகள் உலகம் ..smdsafa..

Google+ Followers

உங்கள் கருத்துகளை தெரிவிக்கவும்..

இந்த கேஜெட்டில் பிழை உள்ளது.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

பிரபலமான 5 கவிதைகள்

 
;