தமிழ் கவிதைகள் உலகம், காதல், நண்பர்கள், மழை, சோகம், வலி, மேலும்.. கவிதைகள் உலகம்.. உங்களுக்கு விருப்பமான மொழியிலும் கவிதைகளை படிக்கலாம்.. உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்யவும்.. நன்றி.!! Tamil poetry's world.. Love, Friendship, Rain, Sad, Pain, etc.. Choose your language to Read Poem's.. give Your comments., & share Likes..

திருமண வாழ்த்த்துக்கள் மடல்


ன்பே என்று அழைத்திடுங்கள்!

சைகளை எல்லாம் பட்டியலிடுங்கள்!

தயங்களை ஈந்திடுங்கள்!

ரவிழிகளை துடைத்திடுங்கள்!

றவுகளை நினைத்ததிடுங்கள்!

டல்களை மறந்திடுங்கள்!ளிமைக்கு வழிவிடுங்கள்!

ழ்மைக்கு உதவிடுங்கள்!

யங்களை அழித்திங்கள்!

ரு யுகம் கடந்திடுங்கள்!

சையின்றி உயர்ந்திடுங்கள்!

ஒளஷதம் நிறைந்து வாழ்ந்திடுங்கள்!கவிதைகள் உலகம் ..smd safa..

Google+ Followers

உங்கள் கருத்துகளை தெரிவிக்கவும்..

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

பிரபலமான 5 கவிதைகள்

 
;